Právna ochrana

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 24. júna 2009 zákon č. 304/2009 Z.z., ktorým sa mení notársky poriadok, zákon o advokácii, katastrálny zákon a zákon o správnych poplatkoch. S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Cieľom novej úpravy prevodov nehnuteľností, súčasťou ktorej je aj autorizácia advokátom, je posilnenie právnej istoty a zabraňovanie podvodným prevodom nehnuteľností. My chránime klientov AUTORIZOVANÝMI ZMLUVAMI.

 

Výhody autorizácie - Ochrana pred podvodníkmi


• Odborné spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, čím sa eliminujú prípady
nepovolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci sa totiž stáva
vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti až právoplatným rozhodnutím správy katastra
o povolení vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech.


• Vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľnosti priamo u advokáta
bez potreby návštevy notára alebo správy katastra. Advokát autorizuje podpisy
účastníkov, resp. ich zástupcov, čím ďalšie overenie podpisov notárom
už nie je potrebné.


• Vyhotovenie aj podanie na príslušnú správu katastra zabezpečí advokát, taktiež jeho
doručenie vrátane príslušných listín o úkone. Advokát disponujúci zaručeným
elektronickým podpisom vie podanie odoslať elektronicky a ušetriť tak čas čakania pri
podávaní listinného návrhu. Správa katastra pri zmluvách autorizovaných advokátom
posudzuje len skutočnosť, či sú splnené procesné podmienky na vykonanie vkladu.
Z tohto dôvodu rozhoduje o povolení vkladu už do 20 dní (namiesto 30) odo dňa
doručenia návrhu na vklad.


• Ochrana účastníkov zmluvy pred zneužitím totožnosti prevodcu. Za týmto účelom
advokát zisťuje totožnosť všetkých účastníkov zmluvy, resp. ich zástupcov. Tí musia
preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti.

 

Advokát je pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti poistený
a účastníkom zmluvy oznámi výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizované zmluvy vypracováva JUDr. Branislav Kšiňan
, advokát a konateľ advokátskej kancelárie Consiliaris s.r.o.. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s. Limit poistného plnenia je vo výške 1 500 000,- EUR.

Aj tieto služby sú pre Vás bezplatné, v prípade, že využijete službu PREDAJ prostredníctvom našej kancelárie.