Etický kódex

 

1. PRINCÍP ETICKÉHO KÓDEXU

Základom tohto etického kódexu je presadzovať základné hodnoty, povinnosti a pravidlá správania sa realitných maklérov pri poskytovaní služieb spojených s poradenstvom a sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti. Etický kódex je záväzný pre všetkých našich realitných maklérov. 

 

2. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA REALITNÉHO MAKLÉRA

 • Realitný maklér  vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými spôsobmi a čestným obchodným stykom. Realitný maklér  poskytuje svoje služby odborne, zodpovedne a systematicky.
 • Realitný maklér  sa musí v každom prípade správať tak, aby si zaslúžil dôveru svojich klientov a zároveň si ju aj udržal.
 • Realitný maklér  je expert, ale i napriek tomu sa neprestajne stará o svoje vzdelávanie, a tým zvyšuje svoje kvality.
 • Realitný maklér  pri poskytovaní služieb zohľadňuje najmä napĺňanie cieľov klientov, preferuje záujmy klientov pred svojimi vlastnými.
 • Realitný maklér sa pri komunikácii s klientmi  správa vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Realitný maklér nesmie zakrývať svoju identitu a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba, záujemca.
 • Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť faktické, presné a aktuálne.
 • Realitný maklér musí pri svojej práci zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov, kolegov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech. 
 • Realitný maklér  uplatňuje úctivý, seriózny a objektívny prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

 

3. POVINNOSTI REALITNÉHO MAKLÉRA

 • Oboznámiť klienta o rozsahu poskytovaných služieb a o odmene, ktorá je s týmito službami spojená. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odmene realitného makléra  zahrnuté.
 • Priebežne informovať klienta o vývoji obchodného prípadu, ktorým ho klient poveril.
 • Bezodkladne upovedomiť klienta o všetkých dôležitých činnostiach a oboznámiť ho s podstatnými  dokumentmi, ktoré dostáva alebo odosiela.
 • V primeranom čase zodpovedať otázky klienta.
 • Chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

 

4. REALITNÝ MAKLÉR JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ VŠEOBECNÉ PRÁVOPLATNÉ PRÁVNE PREDPISY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Etický kódex bol prijatý dňa 26.2.2014 maklérskou kanceláriou.