Ochrana osobných údajov

 

Realitná kancelária NajlepšíMakléri.sk, s.r.o. so sídlom Pavlovičova 5903/16, 821 04 Bratislava, IČO: 47 673 877, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 97516/B  (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Pre nás je ochrana Vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Dovoľujeme si Vás informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zbierame a ako ich následne používame.

 

·         Aký máme účel, právny základ a oprávnený záujem pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

 

Uzatvorenie Dohody o sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti t.j. realitná činnosť, Dohody o zložení blokovacieho depozitu, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Informácie, poučenia a súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy -  právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy.

Vypracovanie Zápisu z obhliadky - právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej realitnej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou spoločnosťou.

Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytnutia služieb spolupracujúcich hypotekárnych špecialistov.

Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytnutia právnych služieb.

Vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

Reklama a marketing služieb a produktov Prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Na zabezpečenia vzájomnej komunikácie spracúvame Vaše osobné údaje aj v prípade, keď nás kontaktujete prostredníctvom emailu alebo vyplnením online formulára. V týchto prípadoch je našim oprávneným záujmom zabezpečenie efektívnej komunikácie.
 

·         Aké osobné údaje o Vás zbierame?

 

Identifikačné údaje - napríklad meno, priezvisko, fotografia, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve.

Kontaktné údaje - adresa Vášho trvalého bydliska, kontaktná adresa, osobné telefónne čísla a e-mailové adresy, bankové spojenie, platobné informácie, kontaktné údaje osôb určených Zmluvným partnerom.

Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy - fotografie, nahrávky, videá.

 

·         Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne, elektronicky. Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou.

 

·         Aké sú Vaše práva?

 

GDPR Vám priznáva nasledovné práva:
a) právo na prístup,
b) právo na opravu,
c) právo na vymazanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania,
e) právo na prenosnosť údajov,
f) právo namietať,
g) právo odvolať súhlas,
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

·         Kam sa môžete obrátiť s Vašou sťažnosťou?

 

Máte právo podať sťažnosť lokálnemu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, email: statny.dozor-ZVNC-pdp.gov.sk, tel. +421 2 3231 3220.

 

·         Koho môžete kontaktovať v prípade otázok?


V prípade, že máte akúkoľvek otázku, môžete sa na nás obrátiť 0944 710 700, info-ZVNC-najlepsimakleri.sk.